Compact composition operators on noncompact Lipschitz spaces

  1. Jiménez-Vargas, A.
  2. Villegas-Vallecillos, M.
Zeitschrift:
Journal of Mathematical Analysis and Applications

ISSN: 0022-247X

Datum der Publikation: 2013

Ausgabe: 398

Nummer: 1

Seiten: 221-229

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.JMAA.2012.08.044 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor