Aplicació de criteris geomorfològics en la gestió dels sistemes litorals arenosos de les Illes Balears

  1. Roig Munar, Francesc Xavier
Supervised by:
  1. Antonio Rodríguez Perea Director
  2. Macià Blázquez Salom Director

Defence university: Universitat de les Illes Balears

Fecha de defensa: 28 July 2011

Committee:
  1. Augusto Pérez Alberti Chair
  2. Guillem Xavier Pons Buades Secretary
  3. Francisco Javier Gracia Prieto Committee member
  4. Bernardí Gelabert Ferrer Committee member
  5. Luis Hernández-Calvento Committee member

Type: Thesis

Abstract

S'analitzen diferents sistemes platja-duna de les Illes Balears amb base a les gestions realitzades sobre cada un dels espais per determinar d'aquesta manera quines conseqüències de caire erosiu han sofert els sistemes enfront de les gestions realitzades. L'anàlisi es realitza amb base a criteris i indicadors ambientals, socials i paisatgístics i abrasa de 1956 fins al 2008, demostrant que els sistemes urbans han sofert processos regressius associats a una mala gestió, i que els sistemes naturals associats a elevats índex de publicitació es troben en procesos de regressió. L'estudi analitza diferents models de gestió dins el context balear, quadrant-se amb el model de gestió integral de Menorca.