El arrendamiento forzoso de vivienda

  1. Cristina Argelich Comelles
Supervised by:
  1. María José Puyalto Franco Director
  2. Isabel Zurita Martín Director

Defence university: Universitat de Lleida

Year of defence: 2017

Committee:
  1. Carlos Lasarte Álvarez Chair
  2. Adoración Padial Albás Secretary
  3. María Dolores Cervilla Garzón Committee member

Type: Thesis

Teseo: 459676 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

La configuració i execució de l'arrendament forçós d'habitatge constitueix l'objecte d'aquesta tesi doctoral, i es concreta en les següents modalitats: d'una banda, la constitució forçosa, consistent en la imposició administrativa del deure de celebrar un contracte d'arrendament; i, d'altra banda, la pròrroga forçosa, que implica la continuació forçosa per efecte legal d'un contracte d'arrendament celebrat voluntàriament. A aquestes mesures, de les quals només resta vigent la pròrroga forçosa pels contractes d'arrendament d'habitatge subscrits amb anterioritat al 9 de maig de 1985, se li afegeix el que pot considerar-se la seva actualització: l'expropiació temporal de l'ús d'habitatges buits per a cedir-los en arrendament. Finalment, s'emetrà una valoració sobre el seu ajust constitucional i la possibilitat d'articular alternatives que permetin prescindir de l'expropiació forçosa com a mecanisme constitutiu previ. La configuración y ejecución del arrendamiento forzoso de vivienda constituye el objeto de esta tesis doctoral, y se concreta en las siguientes modalidades: por una parte, la constitución forzosa, consistente en la imposición administrativa del deber de celebrar un contrato de arrendamiento; y, por otra parte, la prórroga forzosa, que implica la continuación forzosa por efecto legal de un contrato de arrendamiento celebrado voluntariamente. A estas medidas, de las cuales solamente resta vigente la prórroga forzosa para los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad a 9 de mayo de 1985, se le suma lo que puede considerarse su actualización: la expropiación temporal del uso de viviendas vacías para cederlas en arrendamiento. Finalmente, se emitirá una valoración sobre su ajuste constitucional y la posibilidad de articular alternativas que permitan prescindir de la expropiación forzosa como mecanismo constitutivo previo. The configuration and execution of compulsory home renting is the object of this doctoral thesis, which is focused on the following modalities: on the one hand, the compulsory constitution, consisting in an administrative imposition of the duty to conclude a lease; and, on the other hand, the compulsory extension, that entails a compulsory continuation as a legal effect of a voluntary lease. Nowadays, only remain compulsory extension to home renting concluded before 9 May 1985, and another instrument can be considered as an update of compulsory home renting: the temporary expropriation of housing use as a mechanism to lease empty dwellings. Finally, we consider its constitutionality and the possibility of creating some alternatives without depending on expropriation.