Institut d'investigació: Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT)

Àrea: Química Inorgànica