Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Alfonso X el Sabio (1)